ПРОЕКТ

„НИЕ РАСТЕМ ЗДРАВИ И СИЛНИ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:                                                                        Директор:

Педагогическия   екип                                                Руска  Маринова

на  ЦДГ,,Слънце”      

Общ.Несебър

 

 

 

 

 

Мото

„За да направим детето умно, направете го силно и здраво. Нека то да работи, да действа, да бяга, да вика. Нека то се намира в постоянно движение.”        Ж.Ж. Русо                                                                               

 

Увод

Една от важните задачи, която стои пред всяка страна, е отглеждането на физически здрави и жизнерадостни деца. За осъществяването й решаващо място има двигателната активност на децата. За жалост проблемите на века - нервно-психическите разстройства, затлъстяването, стреса, агресията, нерационалното хранене оказват своя негативен ефект. Днешното напрегнато ежедневие изисква тренираност и добро владеене на стратегии и техники за овладяване на тези последици. Чрез формите на физическата култура, предучилищното възпитание има за цел укрепване и закаляване а децата, повишаване устойчивостта на организма към заболявания, развитие на физически качества и дееспособност. Доказано е, че заниманията с различни видове спорт, при добра организация и използване на различните форми в детската градина осигурява здраве, двигателен опит, формиране на умения и изграждане на мотивация за самостоятелна двигателна дейност.

 

Проектът „НИЕ РАСТЕМ ЗДРАВИ И СИЛНИ” е насочен към правилното развитие на детския организъм, подобряване на здравословното състояние и насърчаване на вродената потребност от физическа активност на децата от ЦДГ „Слънце”, осъществена със средствата на физическата култура: физически упражнения, гимнастика, подвижни и спортно-подготвителни игри.

 

Цели и задачи на проекта

·        Създаване на условия за развитие на система от извънучебни дейности в областта на физическото възпитание и спорта и здравното образование;

·        Създаване на траен интерес към физическото възпитание, спорта и спортно-подготвителните игри и упражнения на децата от предучилищна възраст;

·        Обогатяване на образователната, възпитателната и оздравителна работа с децата от съответните целеви групи чрез подбор на подходящи и разнообразни спортно-подготвителни игри и упражнения в извънкласни форми;

·        Придобиване на умения и навици за самостоятелно решаване на проблемни ситуации в играта;

·         Формиране на качества за екипност и борбен дух;

·         Приобщаване на родителите към дейността на детската градина, насочена към създаването на траен интерес към физическото възпитание и спорта;

·        Създаване на възможност за участие на всички деца от групата в заниманията с физически упражнения и игри;

·        Рационално използване на наличната база и своевременното й обогатяване с физически уреди и пособия.

 

Дейностите по проекта ще бъдат следните:

1.Запознаване на родителите с целите и задачите на проекта и графика на провеждането на дейностите.

Срок –    до 05.02.2016г.

                                            Отговорници: - г – жа  К. Благоева

г-жа С. Петрова

г-жа В. Дойчева


2.Прожекции (презентация на мултимедиен екран) на научно-документални филми за постиженията на български спортисти, участвали в олимпиади, спартакиади, световни и европейски първенства – постижения на Стефка Костадинова, Йордан Йовчев, ансамбъла по художествена гимнастика, световното първенство по футбол през 1994г.

Срок –    12.02.2016г.

Отговорници:  г - жа  К. Благоева

г-жа С. Петрова

г-жа В. Дойчева

 

3.Изготвяне на табло на тема „Ние растем силни и здрави”

Срок –    постоянен

                                            Отговорници: - учителките по групи

 

 

4.Срещи със спортисти, ученици от спортни училища и треньори на различни спортове.

Срок –    до 15.03.2016г.

                                            Отговорници: - г – жа  Д. Пенчева

г-жа С. Петрова5. Беседа на тема „Как да растем здрави и силни”.

Срок –    на 07.04.2016г.

Отговорник: мед. лице

 

 

6.Тренировки и състезания между целевите групи на подходящи игри във физкултурният салон.

Срок –    април

                                            Отговорници: учителките по групи

7. Разходка до градски стадион Несебър

Срок – април

Отговорници: гр. „Моряче”

                        Гр. „Вълшебство”

8.Организиране на детски спортен празник с участието на няколко отбора по различните спортни дисциплини и във различните възрастови групи в чест на националният ден на спорта.

Срок –    до 17.05.2016г.

Отговорници: учителките по групи9.Изработване на индивидуални грамоти и връчване на групови награди.

Срок –    до 17.05.2016г.

Отговорници: учителките по групи10.Популяризиране на проекта чрез сайта на детската градина.

Срок – постоянен

Отговорници: г-жа С. Петрова

 

11.Материално-техническо обезпечаване на спортните дейности.

Срок- постоянен

Отговорници:

 

Очаквани резултати:


1.Подобряване на физическата дееспособност, психическото и физическо здраве на децата.

2.Създаване на мотивация и навици в децата за практикуване на физически упражнения и двигателна активност.

3.Създаване на предпоставки за физическо развитие и популяризиране на спорта сред децата.

4.Подобрена визия в обществото за значението и ролята на спорта, като средство за здравословен начин на живот.

5. Усъвършенстване на физическите качества и постигане на положителен здравен и познавателен ефект, чрез занимания на открито.

6. Обогатяване на знанията и уменията и изграждане на стремеж към усъвършенстване на физическите упражнения и игри.

7. Формиране на траен интерес към спорта и природосъобразният начин на живот.

8. Децата да осмислят ценността на здравето и изграждането на навици за здравословен начин на живот.

 

Координатор на проекта: С. Петрова