Документи

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТСЪСТВИЕ
Декларация за съгласие
Вътрешни правила
Правилник за дейността на ДГ "Слънце"
Стратегия за развитие на ДГ "Слънце"
Етичен кодекс на работещите в ДГ "Слънце"
мерки за повишаване качеството на образованието в ДГ Слънце
Програмна система на ДГ "Слънце"
План-програма за дейностите по БДП на ДГ "Слънце"
План за действие и финансиране на стратегията на ДГ "Слънце"
Отчет на стратегията на ДГ "Слънце" за периода 2020-2022 година
програма на дейностите по БДП 2022-2023 година
План за действие и финансиране по реализация на стратегията на ДГ "Слънце"
Етичен кодекс на предучилищната общност на ДГ "Слънце"