Документи

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТСЪСТВИЕ
Декларация за съгласие
Вътрешни правила
Правилник за дейността -2020-2021г
стратегия 2020 2024
Етичен кодекс
мерки за повишаване качеството на образованието в ДГ Слънце
Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование
Програма за Приобщаващо образование
програмна система 2020 2024