Квалификация

ДГ Слънце

Детска градина"Слънце", взе участие в дейност, свързана с продължаващата и надграждаща квалификация на педагогическия екип. В продължение на 32 академични часа, лектор Елица Бакалова от "ОРАК ИНЖИНЕРИНГ" -ЕООД запозна падагозите със съвременни и иновативни подходи за обучение - STEM и прилагането им в детската градина. Методът STEM се базира на експерименти, интеграция на знания по различните образователните направления и екипна работа. Чрез включване на проектни дейности, интерактивни методи, образователни играчки и други, под ръководството на учителя се поддържа траен интерес и мотивация у децата за придобиване на компетентности, насърчават се да експериментират и усвояват нови начини на мислене. Изграждането на STEM среда има за цел да повиши интереса на децата и техните постижения като използва науката, технологиите, инженерството, изкуствата и математиката като точки за достъп за насочване на децата, диалог и критично мислене.

Чрез методите и подходите на STEM обучението, педагозите успешно ще подобрят своята дейност и ще получат знания в помощ на мотивацията за учене и качествено обучение в рамките на предучилищното образование. Разработени бяха практически ситуации и примерни план - проекти, които да бъдат практически реализирани. Целта е използвайки безкрайните възможности на този подход да се обогати преподавателския ресурс за разширяване познанията на децата чрез преживяване и практическо приложение на наученото