Публични покани

Публична покана 04.11.2019г.

ДЕКЛАРАЦИЯ за валидност на офертата
ДЕКЛАРАЦИЯ чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП
ДЕКЛАРАЦИЯ чл.54, ал.1, т.3,4 и 5 от ЗОП
Приложение №1 за Обособена позиция №1
Приложение №2 за Обособена позиция №2
теническа спецификация
Техническо предложение
Ценова оферта .
Информация за удължаване срока за получаване на оферти