База

ДГ Слънце

За целите на дейността си ДГ " Слънце " разполага с: -добре изградена и поддържана материално - техническа база; -с три просторни светли спални и занимални в които се отглеждат и възпитават ……..деца, отделни санитарни помещения, ; -собствена кухня ; -широк, озеленен двор с изградени спортни площадки за всяка група; -медицинско обслужване, лекарски кабинет; -оборудван физкултурен салон; -достатъчен библиотечен фонд - педагогичен печат, научна литература, утвърдени учебни помагала и дидактични материали; -архив; -обособен кухненски блок с всички необходими съоръжения за работа;